SürdürülebilirlikSÜRDÜRÜLEBİLİR YONETİM SİSTEMİ

1- KAPSAM
2- YÖNETİM SİSTEMİ
3- YASAL UYUM
4- PAYDAŞLAR VE İLETİŞİM
5- ERİŞİLEBİLİRLİK 6- SATINALMA
7- ÇEVRE VE DOĞA KORUMA
8- ENERJİ YÖNETİMİ
9- SU YONETİMİ VE ATIK SU
10- GID ATIĞI VE KATI ATIK
11- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA GERÇEKLEŞMESİ PLANLANAN ÇALIŞMALAR
12- SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKALAR


1. KAPSAM
Bu belge, otelimizin tüm yönetim süreçlerini kapsayacak şekilde uyarlanabilen ve geliştirilebilen bir Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi (SYS)'nin temel çerçevesini oluşturmakla beraber kuruluşumuzun politikalarını ve uygulamaları ortaya koymaktadır. Bu belge, otelin tüm paydaşları, misafirleri ve personeline yönelik hazırlanmıştır. Sistemimiz otelimizin büyüklüğüne ve kapsamına uygun olacak şekilde sürekli geliştirilmektedir.

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM SİSTEMİ
Sürdürülebilir yönetim sistemimizin temeli risk analizine dayanmaktadır. Çevre, doğal afetler, toplum, kültür, ekonomi, kalite, insan hakları, sağlık, güvenlik başlıklarında risk analizi yapılmaktadır. Gerekmesi halinde yeni başlıklar da eklenebilmektedir. Riskler analiz edildikten sonra risklerin gerçekleşmesi durumunda yapılacakları belirleyen bir kriz yönetim politikamız ve sistemimiz de bulunmaktadır. Bu belgenin ekinde risk analizi ve kriz yönetiminin nasıl yapılacağı yer almaktadır.
SYS kalite, ekonomi, yönetim, çevre, kültür, insan hakları, sağlık ve güvenlik konularında tüm çalışanlar tarafından belli politikaların uygulanmasını, hedefler belirlenmesini ve hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığının izlenerek işletme yönetim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini içermektedir. Belirlenen hedeflere ulaşılması halinde yeni hedefler belirlenmektedir. Ulaşılamaması durumunda, hedeflerimiz, politika ve uygulamalarımız gözden geçirilir. Bu sayede sürekli iyileştirmeyi sağlamaya gayret gösteririz.
Otelimizin yönetim sistemine ilişkin hedefler ve hedeflere uyumun takip edildiği performans göstergeleri bu belgenin ekinde yer almaktadır. Otelimiz, sürdürülebilirlikle ilgili olarak, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı’nın üçüncü aşama yükümlülüklerini yerine getireceğini ve sürdürülebilirlik performansının artırılması için sürdürülebilir yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.
Sektörün durumu, çevresel, toplumsal, teknolojik, ekonomik ve kültürel riskler, mevzuat kaynaklı değişiklik ve güncellemeler dolayısıyla yönetim sistemimiz sürekli gözden geçirilmekte, gerekli olması durumunda sistem ve politikalar güncellenmektedir. Yukarıda belirtilen adımlar özetle Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) yaklaşımı olarak ifade edilebilirPlanla: Otelimiz çevre, toplum, kültür, ülke ekonomisi ve yönetim sistemi konularına önem vermekte ve hedefler belirlemektedir. Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için izlenecek yol haritası ve eylemleri planlamaktadır.
Uygula: Otelimiz çevresel, kültürel, sosyal, insan hakları, sağlık ve güvenlik ile ilgili temel politikalarını ve uygulamalarını belirler. Bunları, ilgili personel tarafından tanımlanan aralıklarla izler, ölçer ve kaydeder.
Kontrol et: Otelimizde hem personel hem de müşterilerden gelen geri bildirimler izlenir ve kaydedilir. Gerekmesi halinde düzeltici önlemler alınır.
Önlem al: Otelimizin kontrol et adımında belirlenen sorunları düzeltmek için harekete geçtiği adımdır. Düzeltici önlem ve işlemler kayıt altına alınarak arşivlenir.

3. YASAL UYUM
Otelimiz, yürürlükteki yasa, mevzuat ve uluslararası sözleşmelere uymayı taahhüt eder, bunların güncel bir listesini bulundurur ve bunlarla ilgili personelini düzenli olarak bilgilendirir, personele gerekli eğitimleri sağlar.
Sorulması veya ibraz edilmesinin istenmesi halinde otelimiz gerekli tüm izin, sertifika ve belgeleri ilgili kişi ve kurumlara ibraz eder.
Bu belgeler, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, son aya ait personel sigorta bildirgesi, vergi levhası, acil durum eylem planı, personel eğitimleri ve sertifikaları, işyeri hekimi ile yapılan sözleşme, belediyeden alınan kanalizasyon bağlantı belgesi, haşere ile mücadele yapıldığına ilişkin belgeler ve diğer gerekli belgelerdir.

4. PAYDAŞLAR VE İLETİŞİM
Otelimiz, tanıtımda tüm kesimlere doğru bilgi verir. Tanıtımda her zaman gerçek görsel materyal kullanır. İnternet sitesinde, sosyal medya hesaplarında ve diğer basılı ve yazılı tanıtım kanallarında ve pazarlama iletişiminde otelimiz, ürün ve hizmetleri açısından şeffaf ve gerçekçi bir yapıya sahiptir.
Otelimiz aynı zamanda politika ve sürdürülebilirlik ile ilgili yaptıklarını, eylem ve işlemlerini de çalışanları ve müşterileri ile açık ve şeffaf şeklide paylaşmaktadır. Bunu yapmak için otelimizin internet sitesi kullanılmaktadır. İnternet sitemizde sürdürülebilirlik performansı hakkında periyodik raporlar yayımlanmaktadır. Bu raporlar konusuna uygun periyotlarda düzenlenir.
Otelimizde sürdürülebilirlik performansımız, politikalarımız ve uygulamalarımız ile ilgili olarak müşterilerimizden, kamu kurumlarından, belediyelerden, çalışanlardan, çevre halkından ve diğer ilgili tüm kişi ve kurumlardan geri bildirim almayı hedefleyen bir sistem mevcuttur. Bu sistem aracılığıyla hem personelimizin hem de müşterilerimizin geri bildirimlerini alırız.
Sistemimiz müşterilerimizin ve personelimizin hızlı, basit ve etkili şekilde geri bildirim yapabilmesini sağlayacak ve teşvik edecek şekilde düzenlenmiştir. Bu sistem, misafirler için anket uygulamaları, sosyal medya hesaplarının düzenli takibi, çalışanlar için e-posta, mesajlaşma servisleri ve diğer iletişim kanalları, diğer tüm paydaşlar için ise e-posta ile iletişim ve bunların düzenli takibini içerir.
Müşteri deneyimi: Otelimizde müşteri memnuniyetine önem verilir. Müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ile ilgili yukarıda açıklanan sistemden gelen geri bildirimleri içerir. Alınan sonuçların analizi yapılır. Olumsuz geri bildirim ve buna verilen yanıtlar kaydedilir ve gerekli önlemler alınır.
Personel katılımı: Otelimizin yönetim sisteminin en önemli unsuru çalışanlarımızdır.
Çalışanlarımız yönetim sistemimizde ve sürdürülebilirlikle ilgili politika ve uygulamalarımızda neler yapmaları gerektiğini bilmektedirler. Çalışanlarımızın yapmaları gerekenler yazılı olarak tanımlanmış, kendilerine iletilmiş ve gerekli eğitim ve yönlendirmeler düzenli olarak yapılmaktadır. Bu konudaki eğitimler kayıt altına alınır.
Çalışanlarımız yönetim sistemimizin ve sürdürülebilirlik performansımızın geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesinde aktif rol alırlar. Çalışanlarımızdan gelen geri bildirimler doğrultusunda sistemimizi gözden geçiririz ve iyileştiririz. Sürdürülebilirlik politikalarımız ve yönetim sistemimiz doğrultusunda oryantasyon eğitimleri dahil; çalışanlara sürdürülebilirlikle ilgili ve çalışma alanlarına ilişkin periyodik eğitim programları, işbaşı eğitimleri, yasal mevzuat gereği alınması gereken eğitimler ve rehberlik destekleri verilir. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri, Mutfak/servis/masaj vb. personel için hijyen eğitimleri, su ve enerji tasarrufu, kimyasal madde kullanım kuralları, yangından korunma, ilk yardım, vb. konularında yıllık eğitim planları uygulamaktayız. Çalışanlarımız tüm eğitim materyallerimize ücretsiz ve açık bir şekilde erişebilmektedir.
Otelimiz 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili hükümlerine uymayı taahhüt etmektedir ve çalışana en az asgari ücret vermektedir. Ayrıca 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununa ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uyumu da otelimiz taahhüt eder. Otelimiz, sürdürülebilirlik faaliyetlerini yönetmek için bir “Sürdürülebilirlik Ekibi” oluşturmuştur.

5. ERİŞİLEBİLİRLİK
Otelimiz, imkanları dahilinde herkes için erişilebilir turizm hizmetleri sunmayı taahhüt eder ve erişilebilirlik düzeyi hakkında müşterileri ve paydaşlarını internet sitesi aracılığıyla açık ve doğru şekilde bilgilendirir.
Otelimiz ayrıca erişilebilirlikle ilgili yasal düzenlemelere tam uyum sağlamayı ve bu konuda sürekli iyileştirmeyi takip ve taahhüt etmektedir.

6. SATINALMA
Satın alma politikamız yerel, çevreye duyarlı, adil ticarete dayalı ve verimli satın almaya yönelik politikaları içermektedir.
Otelimiz tarafından mal ve hizmet kaynaklarımız izlenmektedir. Tedarikçilerimiz ile belirli aralıklarla görüşmeler yapmaktayız. Onların sürdürülebilirlikle ilgili sertifikalarını, bilgi ve belgelerini kontrol etmekteyiz.
Yerel satın alma: Otelimiz mal ve hizmet satın alırken kaliteli ve makul fiyatlı olması kaydıyla yerel tedarikçilere öncelik vermektedir. Bu nedenle tedarikçilerini düzenli olarak denetlemekte, tedarikçi listesini güncellemekte ve tedarikçilerini bilgilendirmektedir. Bölge halkından alınan mal ve hizmetlerin oranı ölçülmektedir.
Otelimiz mal ve hizmet satın alırken ithal ürünler için kaliteli ve makul fiyatlı olması kaydıyla adil ticaret tedarikçilere de öncelik vermektedir. Çevreye duyarlı satın alma: Otelimiz satın alımda çevreye duyarlı bir politika izlemektedir, gıda ve katı atığı azaltmak üzere verimli satın alma, enerji tasarrufu ve su tasarrufuna önem vermektedir.
Otelimiz, satın alımlarında çevreye duyarlı ürünlere (çevre etiketli ürünlere) öncelik vermektedir. Satın alınacak ürün grubunda çevre etiketli ürünler yoksa ilgili ürünlerini, üretimi ve diğer tüm süreçleri çevreye zarar vermeyen tedarikçi ve üreticilerden seçer.
Otelimiz bu çerçevede, satın alımlarını yaparken sürdürülebilirlik sertifikalarına sahip tedarikçilerin seçilmesini önceliklendirir. Tedarikçilerde aranabilecek örnek sertifikalar ISO14001, ISO50001, ISO14064, ISO20400 gibi belgelerdir.
Ahşap, balık, kâğıt ve diğer gıdalar için çevre sertifikalı (FSC, MSC, AB-EcoLabel, vb.) veya kaynağı takip edilebilen ürünler tercih edilmektedir.
Tehdit altındaki türler ve satılması yasak olan türler (balık, ağaç, bitki, av hayvanı, vb.) otelimizde alınmamakta ve kullanılmamaktadır.
Çevre sertifikalı, yerel üretici ve tedarikçilerden, adil ticaret tedarikçilerinden satın alımlarımızın toplam satın alımlara oranı ölçülmektedir.
Otelimizin çevre sertifikalı, yerel ve adil ticaretle satın alma ile ilgili hedefleri bulunmaktadır. Bu çerçevede, satın alımlarımızda yerel ve adil ticaret tedarikçilerinin oranının ve sayısının artmasını hedeflemekte ve buna özen göstermekteyiz.
Verimli satın alma: Satın alma politikamız, yeniden kullanılabilir, iade edilebilir ve geri dönüştürülmüş malları tercih etmektedir.
Otelimiz ayrıca, toplu alıma ve dökme ürün alımına öncelik vermektedir. Bu sayede otelimize daha az sayıda nakliyat yapılmakta, daha az sera gazı emisyonu üretilmektedir.
Otelimize gelen ürünlerde gereksiz ve fazla plastik, naylon, kağıt, cam, ahşap ambalajların olmaması temel önceliğimiz ve tercihimizdir.
Sarf malzemesi ve buklet ürünlerin satın alımında tek kullanımlık ürünlerden ve gereksiz ambalajdan (özellikle plastikten) kaçınılmaktadır. Sarf malzemeleri ve tek kullanımlık ürünlerin satın alınması ve kullanımı izlenmekte ve yönetilmektedir.

7. ÇEVRE VE DOĞA KORUMA
Kaynaklarımızı en verimli şekilde koruyarak çevre kirliliğini önlemek ve doğayı korumak, atıklarımızın miktarını azaltmak, geri dönüşüm sağlamak veya zararsız hale getirmek ana hedefimizdir. Çevresel etkilerimizin farkında olarak gerekli önlem ve aksiyonların alınması için çaba gösteriyoruz. İşletmemizde iç ve dış müşteri şartlarının yanı sıra uluslararası ve ulusal yasal şart ve mevzuatlara uygun ürün ve hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi ve sunumunda; kirliliğin önlenmesini ve sürdürülebilirliği sağlayarak, sosyal sorumluluk bilinciyle çevre dostu bir kurum olabilmeyi taahhüt ederiz.

Bu taahhüdümüzü gerçekleştirimken,
• Çevreye yaptığımız etkileri belirliyoruz ve kontrol altında alıyoruz. • Kirlilik ile ilgili riskleri acil durumlara (yangın, patlama, sel, deprem, sızıntı, vb.) hazırlıklıyız ve yasal düzenlemelere uyuyoruz.
• Atıklarımızı minimuma indirmeye, kirliliği kaynağında önlemeye, enerjiyi verimli lullanmaya ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini azaltmaya çaba gösteriyoruz.
• Atık ayrıştırma ve atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması faaliyetlerinde sğrekli çevresel performansımızı iyileştiriyoruz.
• Atıkların geri dönüştürülmesi ve bertaraf aşamasında takibini yapıyoruz.
• Çalışanlarımızı kımyasal kullanımı, çevreye etkileri ve atıklar konusunda eğitiyoruz.
• Çalışanlarımızı ve misafirlerimizi çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda teşvik ediyor, çalışanlarımıza çevre bilinci ve enerjinin verimli kullanılması ile ilgili eğitimler vererek onları geliştiriyoruz.
• Otelimizde enerji ve su tasarruflu sistemler kullanıyoruz
• Tedarikçi ve paydaşlarımızı enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendiriyor ve teşvik ediyoruz.
• Karbon salınımında doğadaki hasarı minimuma indirmek için çevre orgütleri ve temaya ağaç bağışında bulunuyoruz.

8. ENERJİ YONETMİ
Enerji tasarrufu: Otelimizin enerji tasarrufu politikası bulunmaktadır. Politika, enerji tüketiminin düzenli ölçülmesini, izlenmesini, azaltılmasını içermektedir.
Otelimiz enerji tüketimini enerji türüne göre gruplamaktadır, farklı birimlerin enerji tüketimleri izlenmektedir.
Otelimizde kullanılan toplam enerji türe göre ölçülmektedir.
Otelimiz, enerji tüketiminin yüksek olduğu faaliyetleri belirlemekte, bu alan ve faaliyetlerde enerji tüketimini azaltmak için düzeltici önlemler planlamakta ve uygulamaktadır (ısı yalıtım sistemleri, enerji tüketim sınıfı bulunan cihazlardan düşük tüketimlilerin tercih edilmesi, akkor gibi yüksek enerji tüketimli aydınlatmalar yerine led ampullerin kullanımı vs.). Ayrıca otelimiz enerji tasarruflu ekipmanlar kullanmaktadır. Otelimiz enerji tasarrufu konusunda çalışanlarını ve paydaşlarını bilgilendirmekte ve eğitmektedir.

Otelimizde Sürdürülebilirlik kapsamında gerçekleşen çevresel unsurlar
• Kağıt tüketimini minimuma indirmek için tedarikçi, satınalma ve ofis işlerinde dijital kayıt sistemi başlatılmıştır.
• Muhasebe’ de faturalandırma işlemlerinde e fatura uygulamaya geçilmiştir.
• Ambalaj Atıkları toplanmakta ve yerel idareye kontrollü bir şekilde teslim edilmektedir.
• Tesisimizde oda minibarda cam şişe uygulamasına geçilmiştir.
• Ortak alanlarda kullanılan elektrık, su ve enerji kaynaklarında kullanımını minimuma indirilmesi için bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır.
• Tüm oda ve alanlarda kullanılan musluklarda parletör uygulaması yapılmış ve su debi ayarlamaları 1 litre kabı 12 sanıyede dolduracak şekilde ayarlanmıstır.
• Tüm klima sistemi dereceleri 18-23 derece olarak ayarlanmıstır.
• Tedarikçilerde ecolabel urun kullanımı önceliklendirilmiştir.
• Karbon salınımını azaltmak için yerel ve en yakın tedarıkçilere çncülük verilmektedir.

9. SU YÖNETİMİ VE ATIK SU
Otelimizin, su tasarrufu politikası bulunmaktadır. Politikamız, su tüketiminin düzenli ölçülmesini, izlenmesini, azaltılmasını içermektedir.
Otelimizin bulunduğu bölgede su riski durumu belirlenmiştir. Bunun için World Resources Institute tarafından hazırlanan Water Risk Atlas kullanılmaktadır. İlgili web sitesinin bağlantısı burada yer almaktadır.
Risk analizinde su riski ayrıca değerlendirilmiştir, su yönetimi planı yapılmıştır. Bu plan, su kullanımının ölçümü ve takibi ile su tüketiminin azaltılmasına yönelik hedef ve raporlamaları içermektedir.
Otelimizin su kullanım faaliyetleri nedeni ile deniz, göl gibi sularda yaşayan canlılar zarar görmemektedir. Yine de bu canlıların zarar görme ihtimali risk analizinde değerlendirilmiştir ve gerekli önlemler alınmıştır. Otelimiz, suyun kullanımında tüm yasal gereklilik ve düzenlemelere uymaktadır.
Su, yasal ve sürdürülebilir bir kaynaktan gelmektedir.
Su tüketimimizi ölçmekteyiz. Misafir veya geceleme başına kullanılan toplam su hesaplanmakta ve raporlanmaktadır. Bu belgenin ekindeki dosya ölçüm için kullanılmaktadır.
Su tüketimini azaltma hedeflerimiz bulunmaktadır. Buna yönelik olarak otelimiz düzeltici önlemler planlamakta ve uygulamaktadır. Otelimizde su tasarruflu ekipmanlar kullanılmaktadır. Otelimizde çarşaf ve havluların misafir isteğine bağlı olarak değiştirilmesi gibi iyi uygulamalar kullanılmaktadır.
Otelimiz su tasarrufu konusunda çalışanlarını ve paydaşlarını bilgilendirmekte ve yönlendirmektedir. Otelimiz atık suyunun çevreye zarar vermemesi için tüm imkanlarını seferber etmektedir.
Atık suyun bertarafı için yerel yönetimin belirlediği düzenlemelere uyulmaktadır. Bu konuda yasal gerekliliklere uyulmaktadır.

10. GIDA ATIĞI VE KATI ATIK
Otelimizde bir Katı Atık Yönetim Planı vardır. Plan, atık üretiminin düzenli ölçülmesini, izlenmesini, atıkların azaltılmasını, yeniden kullanımını, geri dönüşümü ve atık bertarafını içermektedir.
Katı atıklar gıda, geri dönüşebilir, zehirli/tehlikeli ve organik gibi türlerine göre ayrıştırılmakta, ayrıştırılırken geri dönüşüm ve yeniden kullanım durumları gözetilmektedir.
Otelimiz atık yönetimi konusunda çalışanlarını ve paydaşlarını düzenli olarak ve çeşitli görsel ve iletişim materyalleri ile bilgilendirmekte ve yönlendirmektedir.
Otelimizde türlerine göre ayrıştırılan katı atıklar yetkili ve lisanslı firmalar tarafından alınmaktadır.
Gıda atıkları da dahil olmak üzere katı atıklar türe göre ölçülmektedir. Otelimizde misafir veya geceleme başına katı atık miktarı hesaplanmakta ve raporlanmaktadır.
Otelimiz ayrıca, katı atık oluşumunun yüksek olduğu faaliyetleri ve risk alanlarını belirlemiştir. Gıda atıklarını ve israfı azaltmak için düzeltici önlemler planlamakta ve uygulamaktadır.
Katı atık bertarafının yerel nüfus veya çevre üzerinde olumsuz bir etkisi olmaması hedeflenmektedir. Katı atık yönetimi ile ilgili "Sıfır Atık Yönetmeliği" mevzuatına uyum sağlanmaktadır.

11. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA GERÇEKLEŞMESİ PLANLANAN ÇALIŞMALAR
• Enerji ve su tüketimi oranını düşürmek için yıllık eğitim planlarını sürekli geliştirmek birinci önceliğimizdir.
• Çevre dostu ve enerji verimliliği yüksek makina, ekipman ve tüketim malzemeleri ile sürdürülebilirliğin devamını sağlamak
• Etkin atık yönetim program ile atık azaltma ve geri dönüşümlü atıkların evsel atığa karışmasını engellemek adına sıfır atık bilincini genele yaymak için projeler geliştirmek
• Karbon salınımı ve doğadaki verilen hasarı bir nebze azaltmak adına tema ve çevre koruma örgütlerine her yıl bağış miktarını %2 oranında artırmayı planlıyoruz.
• Karbon salınımını azaltmak için onaylı tedarikçilerimizi belirlerken önceliğimiz elektrikli ve yeni yesil karbon salınımı en düşük araçlar ile hizmet vermesi konusunda bilgilendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması
• Daha az karbon üreten enerjileri seçeceğiz • İklim değişikliği sorununun küresel bir konu olduğu bilinci ile özel sektör, hükümet, yerel idareler, sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışarak ortak çözümün parçası olacağız. Doğal hayatı koruma ve Yaban hayatı destekleme için sokak hayvanları için projeler geliştireceğiz
• Okul çağı çocuğu bulunan personelimize kırtasiye yardımında bulunmak
• Turizm öğrencilerine çalışma tecrübesi kazandırmak adına staj imkanı yaratmak • Bölgede yer alan turizm okulları ile irtibata geçerek otelimizde yer alan alanları atölye çalışması olarak kullanıma açmak
• Turizm liseleri ve üniversiteler ile kariyer günleri planlama ve maddi olarak sosyal sorumluluk projelerine destek vermek
• Atık miktarını her yıl %1 oranında azaltmak için projelere planlıyoruz.
• Misafir odalarının en az %50 sinde kademeli geçiş programı ile tek kullanımlık buklet malzemelerinin sarfiyatının azaltılması için projeler üreteceğiz

12. SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKALAR
 KALİTE POLİTİKASI
Vizyonumuza ulaşmak yolunda;
• Misafir kendilerini en üst seviyede karşılamak ve sektörde öncü bir kuruluş olmak,
• Kuruluş felsefemizi tüm personellerimizle oluşturup, sürekli gelişmeyi, iş yerine güveni ve misafirlerimizin beklentilerini aşan hizmeti sunmak,
• Ulusal ve uluslararası mevzuat ve şartlara uygun; Gıda güvenliği risklerini önleyici yaklaşım ile gereken hassasiyeti göstererek hizmet vermek,
• Ülkemizde diğer tüm kuruluşlara örnek bir işletme olmak ve değer yaratmak,
• Misafirlerimizin ve personellerimizin gerek sağlık, gerek can güvenliğini, gerekse de iş güvenliklerini tehlikeye atabilecek tüm riskleri en alt seviyeye indirerek bu kazaları önlemek,
• Kaliteyi ölçülebilir hale getirmek, sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak ve hedefler belirleyip çalışanlarımızın ve yönetimin birlikteliğini sağlamak,
• Otel yönetimi ve personellerimiz ile birlikte çevre bilincini oluşturmak, gelecek nesillere daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir çevre bırakmak öncelikli kalite hedeflerimiz arasındadır.

KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI
Kültürel mirasın sunulması: Otelimiz, yerel halkın fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir. Geleneksel ve çağdaş yerel kültürün otantik unsurları mutfağımızda, tasarımımızda, dekorasyonda değerlendirilir.
Eserler: Otelimiz, tarihsel ve arkeolojik eserleri alıp satmaz, ticaretine aracılık etmez ve bunları sergilemez.
Sürdürülebilir yerel gastronominin tanıtımı: Otelimiz yerel ürünlerin tanıtılmasına ve tüketimine öncelik vermektedir. Tüm faaliyetlerinde gastronomide sürdürülebilirliği sağlamak için yenilikçi ve yaratıcı uygulamalar ortaya koymaktadır.

ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİM POLİTİKASI
İşletmemizde çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz.
Bunun için;
• Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevre etkimizi azaltmaya çalışırız.
• Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz.
• Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz,
• İşletmemizde aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız,
• Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz,
• Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama süre sınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz,
• Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız.
• Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedeflerle izler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız.
• Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız.
• Çevredeki biyoçeşitliliği korunması için gerekli önlemleri alır.yasal tüm şartlara uyarız.

ÇOCUK HAKLARI SÖMÜRÜ VE TACİZ POLİTİKASI
Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur.
Bunu sağlamak için;
• Kendi kurumlarımızda çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.
• İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşüncelerini, isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunarız.
• Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz.
• Çocukların, katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.
• Çocuk haklarının korunması konusunda, farkındalık yaratmak için eğitim düzenler ve ilgili projelere destek veririz.
• Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda, öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKASI
Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için hedefler belirliyoruz.
Bunun için
• Hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ulusal ve uluslararası standartları, yasa ve düzenlemeleri takip eder, enerji kullanımını azaltma ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak yürütür, çalışmalarımızın sonuçlarını takip ederiz.
• Hedefler koyar, çalışanlarımızın da katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji verimliliğine yer veririz.
• Tüm paydaşlarımızla, enerji yönetimi konusunda ortak amaçlar ve sonuçlar yaratmak üzere iş birliği yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile birlikte topyekûn bir farkındalık ve bilinç seviyesine ulaşılması adına etkileşimimizi sürdürmeye çalışırız.
• Enerji verimli uygun ürün, ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya, satın almaya ve kullanmaya çalışırız.
• Enerji Yönetim Sistemimizi dokümante etmeyi, tüm departmanlarımıza yaymayı, gerektiğinde güncellemeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz.
• Enerji risklerini veya enerji kısıtlanması gibi doğabilecek acil durumları değerlendirir, alınabilecek önlemleri planlarız.
• Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz.
• Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz,
• İşletmemizde aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız,
• Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz,
• Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama süre sınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz,
• Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız.
• Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız.
• Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
Ruhunda, bizi biz yapan en önemli kaynak çalışanlarımızdır. Bunun farkındalığıyla çalışanlarımızın sosyal ve yan hakları, performans yönetimleri, ödüllendirilmeleri, eğitim ve kariyer yönetimi, çalışan güvenliği gibi konular daima önceliğimizdir.
İnsan Kaynakları Vizyonumuz;
Motivasyonu yüksek, kurum imajını koruyan ve yükselten, yenilikçi çalışmaları ön plana çıkaran, hizmete önem veren ve işini bir bütünün parçası olarak gören nitelikli insan kaynağını oluşturmak, yerel istihdama öncelik vermek ve terfi programı ile entegre insan kaynakları uygulamalarında sektörde ve Türkiye’de öncü olmaktır.
İnsan Kaynakları Misyonumuz;
• Kurumun amaç ve stratejilerini gerçekleştirecek insan kaynağını planlamak, eğitmek, personel iş ve işlemlerini optimum düzeyde gerçekleştirmek, konusunda uzmanlaşmış, kurumu temsil yeteneği olan ve alanında yeni açılımlar ortaya koyabilen, özgüveni yüksek personele sahip olmak.
• İnsan kaynakları yönetimi ile tüm şirket ve bölümlere iş sonuçlarının iyileştirilmesine yönelik stratejik destek vermek, yüksek performans kültürünü oluşturup teşvik ederek, tüm paydaşlar için değer yaratılmasına katkıda bulunmak.
• Çalışanlarımız yönetim sistemimizde ve sürdürülebilirlikle ilgili politika ve uygulamalarımızda neler yapmaları gerektiğini bilmektedirler. Çalışanlarımızın yapmaları gerekenler yazılı olarak tanımlanmış, kendilerine iletilmiş ve gerekli eğitim ve yönlendirmeler düzenli olarak yapılmaktadır. Bu konudaki eğitimler kayıt altına alınır.
• Çalışanlarımız yönetim sistemimizin ve sürdürülebilirlik performansımızın geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesinde aktif rol alırlar.
• Çalışanlarımızdan gelen geri bildirimler doğrultusunda sistemimizi gözden geçiririz ve iyileştiririz.
Adil ücretlendirme
• Çalışanlarımız tesislerimizde işe başlamadan önce alacakları ücret, çalışma şartları, çalışma saatleri, ücretlerini ne zaman alacakları gibi konularda bilgilendirilirler.
Eğitim ve Kariyer Yönetimi
• Çalışanlarımızın tümü eğitim hakkından eşit olarak yararlanabilmektedir. Otelcilik sektörünün gerektirdiği yasal ve mesleki eğitimlerin yanı sıra Sürdürülebilirlik politikalarımız ve yönetim sistemimiz doğrultusunda oryantasyon eğitimleri dahil; çalışanlara sürdürülebilirlikle ilgili ve çalışma alanlarına ilişkin periyodik eğitim programları, işbaşı eğitimleri, yasal mevzuat gereği alınması gereken eğitimler ve rehberlik destekleri verilir. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri, Mutfak/servis/masaj vb. personel için hijyen eğitimleri, su ve enerji tasarrufu, kimyasal madde kullanım kuralları, yangından korunma, ilk yardım, vb. konularında yıllık eğitim planları uygulamaktayız.
• Çalışanlarımız tüm eğitim materyallerimize ücretsiz ve açık bir şekilde erişebilmektedir.
• Kariyer yçnetiminde personel takip sistemi ile personelin terfi yönetimi belirlenen kriterlere göre yapılmaktadı.
• Otelimiz, 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili hükümlerine uymayı taahhüt etmektedir ve çalışana en az asgari ücret vermektedir. Otelimiz ayrıca, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununa ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uyumu da taahhüt eder.
Çalışan ve İnsan Hakları
• Çalışanların mutlak memnuniyetinin sağlanması, önem arz eden öncelikli bir konudur. Bu bakış açısı ile, çalışanın başta yasal hakları olmak üzere, işletmemizin yan haklar olarak sağladığı bazı faydalar da dahil olmak üzere; çalışma ortamı, psikolojisi, öz motivasyonu, performansı kısacası iş yerindeki tüm konforunun sağlanması yönetimin sorumluluğundadır.
• Otellerimizde yabancı uyruklu çalışan sayımız olmakla birlikte, farklı milletlerden misafirlere hitap eden, uluslararası düzeyde hizmet veren bir işletme olarak misafir veya konuklarımız için milliyet, ırk, dil vb. ayrımı yapmak hem otelcilik hem de çalışma prensiplerimize aykırıdır. Dolayısıyla farklı ülke veya milliyetlerden olan çalışanlarımızın da tüm özlük işlemleri, yasal prosedürlere uygun olarak takip edilmekte, otel içerisinde tüm çalışanlarımıza herhangi bir özelliği göze alınmaksızın eşit imkânlar sunulmaktadır.
Yerel istihdam
• Kuruluşumuzda istihdam konusunda öncelikli olarak yerel istihdama dayalı performans sistemi mevcuttur. İşe alımlarda öncelik yerel bölge halkından yapılmaktadır.

İŞ SAĞLIĞI VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
İşyerimizi, çalışanlarımızı, misafirlerimiz ve tedarikçilerimizi korumak, güvenli bir iş ortamı oluşturmak ve sürekliliği sağlamak amacı ile;
• İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülüklere uyarız.
• İş Sağlığı ve Güvenliği ve iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimseriz.
• Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine, her düzeyde katılım için hedefler koyarız.
• İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmayı hedefleriz.
• İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yaptığımız çalışmaları, öncü ve örnek olmak adına tüm çalışanlarımızla ve çevremiz ile paylaşırız.

KADIN HAKLARI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKASI
İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.
• Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
• Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.
• Cinsiyet ayrımı yapmadan “eşit işe eşit ücret” politikası ile hareket ederiz.
• Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
• Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için, gerekli ortamı sağlarız.
• Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
• İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.
• Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.
• Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünya’ya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve destekleriz.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI
Tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın, en değerli varlığımız olduğu bilinci ile güvenliklerini sağlamak ve korumak öncelikli iş hedefimizdir.
Otelimiz, yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümlerin uygulanması, çevre dostu teknolojilerin gelişmesi, kullanımının yaygınlaştırılması ve çevre bilincini arttıracak girişimlere destek sağlanması adına her zaman hazırdır.
Faaliyet göstermekte olduğumuz İstanbul’da, topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; Hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.
İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız.
çalışanlarımızın özlük haklarının, tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız.
Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.
Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.
Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri, sorumluluk bilinci ile yönetiriz
Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde, toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz.
Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.
Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, sosyal sorumluluk alanında hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmeye ve bu yaklaşımların uygulanmasına özen gösteririz.
İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde, çalışanlarımız için tüm önlemleri almış ve gerekli iş başı eğitimlerinin yıllık eğitim programı çerçevesinde konusunda uzman kişilerce sunulmasına ayrıca hassasiyet göstermekteyiz.
Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.

ARMONİ LİFE SUİT HOTEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2023

  Sürdürülebilirlik Raporu    WORD DOSYASI İNDİR
  Sürdürülebilirlik Raporu    PDF DOSYASI İNDİRKÜLTÜREL MİRASA KONU YERLERDE DAVRANIŞ KURALLARI
KÜLTÜREL MİRAS.
Kültürel miras, bir toplumun üyelerine ortak geçmişlerini anlatan, aralarındaki dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren bir hazinedir. İnsanların tarih boyunca biriktirdikleri deneyimlerin ve geleneklerin devamlılığını, geleceğin doğru kurulmasını sağlar. Kültürel miras ona miras niteliğini veren evrensel değerlerin yanında gençlere yeni öğrenme ve gelişme fırsatları sunduğu, insanlara güzel duygular ve sıcak anılar yaşattığı, yaratıcılığı ve keşfetme güdüsünü beslediği, dünyaya ve hayata bakışımıza derinlik kattığı ve hepimizin geçmişimizden öğrenecek çok şeyimiz olduğu için korunmalıdır. Kültürel miras; kimliğimizle, kültürümüzle, tarihimizle ilgili somut ve soyut değerlerin tümüdür. Tarihi kentler ve dokular, kültürel peyzajlar, anıtsal yapılar, arkeolojik alanlar, kadar dil, gelenek, dans, müzik, ritüeller gibi yaşayan ama somut olmayan değerler de kültürel mirası oluşturur. Geçmişle bugün arasında bağlantı kurarak, içinde yaşanılan kültüre ve dünyaya bir temel oluşturur ve geleceğin oluşturulmasında sağlam bir referans verirken manevi anlamda da insan hayatlarını zenginleştirir.
Kültürel miras tanımının kapsamı zaman içinde genişlemiş ve zenginleşmiştir. Anıt eserler üzerine odaklanan bir tanım ve koruma anlayışından, çok daha kapsayıcı ve insana ait tüm kültürel değerleri içeren bir kültürel miras anlayışına ulaşılmıştır.
Bugünün, insan hakları, kültürel çeşitlilik ve eşitlik vurgusu kültürel mirasla ilgili tanımlara ve dokümanlar için temel tanımlardır. Günümüzde, UNESCO, ICOMOS ve benzeri uluslararası kurumlar, organizasyonlar tarafından hazırlanan sözleşmelerde, uluslararası hukuk metinlerinde ya da ulusal düzeyde kullanılan yasalarda ve yönergelerde kullanılan kültürel miras kategorileri şunlardır:
1 Somut Kültürel Miras (bu tanımların alındığı kaynak doğrudan yazılırsa daha iyi olabilir UNESCO…’ya göre gibi)
• Taşınır Kültürel Miras (tablolar, heykeller, sikkeler, el yazmaları, arkeolojik eserler vs.)
• Taşınmaz Kültürel Miras (anıtlar, arkeolojik sitler, tarihi kent dokuları vs.)
2 Sualtı Kültürel Mirası (batıklar, sualtı kalıntıları ve kentleri)
3 Somut Olmayan Kültürel Miras (sözlü gelenekler, gösteri sanatları, ritüeller vs)
4. Doğal Miras (kültürel boyutu olan doğal sitler, kültürel peyzajlar gibi, fiziki, biyolojik ve jeolojik formasyonlar vs.)

TÜRKİYE’ DE KÜLTÜREL MİRASA KONU YERLERDE DAVRANIŞ KURALLARI
Deneyiminizi geliştirmek ve Türkiye’de yer alan kültürel mirasa konu alanları koruyarak gelecek nesillere taşımak adına Lütfen aşağıdaki kurallara uyalım.
 İbadethane girişlerinde; şort-etek gibi dizlerinin üzerinde açıkta kalan ve omuzları açıkta
bırakan giysiler giymek ve yüksek sesle konuşmak müzik dinlemek kutsal mekânlarda yasaktır.
 Din önderleri, çocuklar ve tanımadığınız kişiler ile fotoğraf ve video çekmek için lütfen izin isteyiniz. İzinsiz çekim yapılması yasaktır.
 Anıtlar ve tarihi eserlerin olduğu bölgelerde -Oyma ve kırılgan yüzeyli eser ve anıtlara oturmak ve yaslanmak yasaktır.
 Arkeolojik eserlerde yer değişikliği yapmak-taşımak-dokunmak ve bu eserlerin satışı yasaktır.
 Alkol ve sigaranın içilmesi yasak olan bölgelerde tüketilmesi yasaktır.
 Çocuklara para-şeker vermek dilenmeye teşvik eder. Çocuklara yardım etmek istiyorsanız lütfen tanınmış hayır kurumlarına bağış yapınız.
 Kamuya açık alanlarda cinsel organı açıkta bırakacak şekilde teşhir etmek kesinlikle yasaktır ve cezaya tabidir.
 Tehdit altındaki yaban hayatı türlerinden Üretilen yasadışı ürünler / hediyelik eşyalarının satın alınmasından kaçınılmalıdır.
 Çevreyi ve doğayı kirletmek kesinlikle yasaktır. Tespit edilmesi durumunda cezaya tabidir.TÜRKİYE’ DE KÜLTÜREL MİRASA KONU YERLER
Türkiye CULTURAL HERITAGE SUBJECT PLACESŞEHİR REHBERİ